Księgi Handlowe | ANKAR-VAT

Księgi Handlowe

  • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
  • dekretacja dokumentów księgowych,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • uzgadnianie sald należności oraz zobowiązań,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.